Does kavita love mandhita

Magic 8 ball says Without a doubt.

Magic 8 ball says Without a doubt.