Hav jeg kild somvone'

Magic 8 ball says Yes definitely.

Magic 8 ball says Yes definitely.